Władze Stowarzyszenia / Zarząd

Ewa Małgorzata Jagodzińska – Prezeska Honorowa

Wieloletnia Prezeska Zarządu Stowarzyszenia w latach 1991-2014; inicjatorka powołania i uruchomienia trzech pierwszych placówek, prowadzonych przez Stowarzyszenie; absolwentka Wydziału Pedagogiki UW oraz Podyplomowego Studium Zarządzania i Kierowania Organizacjami Pozarządowymi. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w organizacjach pozarządowych, takich jak, np. Stowarzyszenie Brata Alberta, Polskie Stowarzyszenie Penitencjarne, Stowarzyszenie „Patronat”, współzałożycielka wielu placówek stacjonarnych dla osób bezdomnych, wieloletni kurator-specjalista, przez wiele lat kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej, kurator okręgowy.

Tadeusz Wieszczyk - Prezes Zarządu

Od lipca 1999 r. jest związany ze Stowarzyszeniem. Przez wiele lat był Członkiem Zarządu, później Sekretarzem, od września 2014 r. oficjalnie pełni obowiązki Prezesa Zarządu.
Od początku swojej pracy w Organizacji jest Dyrektorem jednej z prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek pn. Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”.
Studiował psychologię na UW (specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej) i oraz nauki o rodzinie na ATK (obecnie UKSW) w zakresie psychologii rodziny. W latach 2007-2013 był doktorantem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w Instytucie Psychologii UKSW.
W 2004 r. ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas; w roku 2005 ukończył podyplomowe Studium w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (dyplom menedżera zasobów ludzkich).
Od 2000 r. współpracuje z UKSW, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Jest autorem wielu publikacji na temat uzależnień oraz sytuacji kryzysowych w życiu człowieka.
Ponadto od 1991 r. jest aktywnym terapeutą uzależnień. W 1990 r. ukończył Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (IPZiT PTP), a następnie tamże Studium Pomocy Psychologicznej (1991), Studium Terapii Uzależnień (1994) i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (1997). Otrzymał w 2006 r. certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Państwowej agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA); certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, 2010) oraz certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2014).Ukończył specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej (dyplom Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, 2010). Był członkiem Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (2008r.). Jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy przy Urzędzie m.st. Warszawy. Ponadto od 2010 r. jest ekspertem PO FIO. W latach 2011-2015 r. był ekspertem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy opiniowaniu wniosków w zakresie programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu”. W okresie 2013-2014 uczestniczył w Programie Menadżerowie NGO PROMENGO, organizowanym przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich.

Agnieszka Lipska-Onyszkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Związana ze Stowarzyszeniem od 2005 r. Jest specjalistką pracy socjalnej w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” i p.o. Zastępcy Dyrektora. Przez wiele lat pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz jako specjalista pracy socjalnej.
Ukończyła studia na Wydziale Psychologii UW, Studium Socjoterapii w Poradni „OPTA”, Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (IPZiT PTP) i tamże Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wiele szkoleń specjalistycznych dot. pomagania ofiarom przemocy w rodzinie. Jest certyfikowaną specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy (certyfikat wydany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP).

Bolesław Michalski - Skarbnik Zarządu

Związany ze Stowarzyszeniem od 1993 r. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (magisterium w Międzywydziałowym Studium Nauczycieli Przedmiotów Technicznych). Posiada 35 lat pracy dydaktycznej, obecnie jest opiekunem pedagogicznym w Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „ETEZJA”. W latach 2004-2009 był kierownikiem Noclegowni dla Bezdomnych „Przyce”, prowadzonej przez naszą Organizację.

Kamila Suchenek – Członek Zarządu

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej – ukończyła trzyletnie studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo–socjalna (pedagogika specjalna) oraz animacja społeczno – kulturowa (pedagogika ogólna). Obecnie studentka studiów magisterskich z resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz studiów licencjackich w zakresie pracy socjalnej. Współpracuje z Pogotowiem Interwencji Społecznej jako koordynator projektu oraz streetworker, a w Ośrodku „Etezja” jako opiekun pedagogiczny oraz opiekunka dziecięca. Posiada i zdobywa wiedzę w zakresie: marketingu i promocji, mediacji i negocjacji, rozwoju kompetencji finansowych i zarządczych III sektora, fundraisingu, podstaw księgowości w organizacji społecznej, działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych. Ukończyła szereg szkoleń dotyczących pracy z rodziną dysfunkcyjną oraz posiada kwalifikacje edukatora finansowego i wychowawcy kolonijnego.

Monika Wojteczek – Członek Zarządu

Absolwentka psychologii w SWPS, studiów podyplomowych z zakresu coachingu w „PEDAGOGIUM”, od 6 lat współpracuje z placówkami pomocowymi (Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”, Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja"). Współpracowała także z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomiankach. Jest kuratorem Społeczny VI ZKSS. W Ośrodku Wsparcia " Etezja" pełniła funkcje opiekuna pedagogicznego - współpracując przy koordynacji projektu współfinansowanego ze środków EFS "Chcę być niezależna " oraz psychologa i trenera budżetowego, obecnie pełni funkcje pracownika organizacyjno-biurowego. W 2013r. uczestniczyła w wizycie studyjnej w Sztokholmie służącej: wymianie informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w instytucji zajmującej się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: zapoznaniu się z rodzajami wsparcia oferowanego przez Jobbtorg Stockholm w celu zaadoptowania modelu szwedzkiego w jednostkach warszawskich. Posiada i zdobywa wiedzę w zakresie: rozwoju kompetencji finansowych i zarządczych III sektora, podstaw księgowości w organizacji społecznej, działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych.

Aleksandra Cacko – Członek Zarządu

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Związana ze Stowarzyszeniem od 2009 r. Pracowała zarówno w Ośrodku "Dom" jak i w Ośrodku "Etezja". Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym.

Jerzy Tatarowicz - – Członek Zarządu

Dyplomowany pracownik socjalny, absolwent Medycznego Studium Zawodowego w Gdańsku. Od około 20 lat społecznie i zawodowo zaangażowany w rozwiązywanie problemów społecznych. Stworzył nowatorski projekt mieszkań treningowych, realizował projekty i programy ukierunkowane na osoby wykluczone społecznie. Przez wiele lat współpracował z zespołami specjalistów (psychologów, psychiatrów, terapeutów, prawników i kuratorów) oraz członkami rodzin osób uzależnionych i niepełnosprawnych. Współtworzył dom dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblągu.

Jan Latkowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Prawnik (Uniwersytet Warszawski, 1980) specjalizujący się w zakresie ekonomii społecznej
(studia podyplomowe z zakresu Zarządzania gospodarką społeczną o specjalności ekonomia społeczna Uniwersytet Warszawski 2012-2013).
Od roku 1994 członek Zarządu Fundacji Praesterno, odpowiedzialny bądź współodpowiedzialny za wdrożenie i rozliczenie z donatorami kilkuset projektów społecznych Fundacji. Od roku 2008 wskazany przez Zarząd Fundacji jako osoba odpowiedzialna za wykonanie w Fundacji obowiązków w zakresie rachunkowości.
Od roku 2008 Członek Komisji Rewizyjnej Federacji Inicjatyw Oświatowych.
W latach 2012-2013 uczestnik projektu „Akademia zarządzania finansami ngo” współorganizowanego przez Fundację dla Polski i Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich. Certyfikat z 28.06.2013.

Bartosz Gałkowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Ukończył w Polsce i za granicą liczne szkoły w zakresie zarządzania księgowością; ekonomii i biznesu.
09/2009-06/2010 Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
Certificate in Business Accounting.
06/1995-02/2004 Copenhagen Business School, Department of Cross-cultural Communication and Management, Copenhagen, Denmark
Master of Science in International Business Administration.
09/1999-06/2000 Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland
Completed courses on Masters-level during one-year student exchange programme.
08/1992-06/1995 Elsinore Commercial College, Elsinore, Denmark
High school diploma.

Doświadczenie zawodowe:
Od 06/2008 zatrudniony jako Senior Accountantant (Financial Control) w Firmie Microsoft, gdzie odpowiada za nadzór i kontrolę księgową w Danii, Islandii, Irlandii i w Indiach.