Zadania realizowane i współfinansowane z dotacji m.st. Warszawy w 2017 r.

1. „Organizacja schronienia i całodobowego wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „ETEZJA” w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A – 9D”.
2. „Rodzina wolna od przemocy" - organizacja całodobowego wsparcia interwencyjnego ze schronieniem i kompleksowej pomocy w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym w Ośrodku DOM - placówce interwencyjno-terapeutycznej dla osób i rodzin, zagrożonych przemocą domową”.
3. „Działania socjalno – pomocowe polegające na prowadzeniu punktu poradnictwa oraz streetworkingu dla osób bezdomnych przez Pogotowie Interwencji Społecznej”.
4. „Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga Południu”.
5. „Odpowiedzialna rodzina”. Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi coachingu rodzicielskiego wzmacniające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą.