Ośrodek "Dom"

06. Procedury postępowania w Ośrodku "Dom"

Procedura przyjmowania do Ośrodka osób dorosłych

  1. Placówka przyjmuje dorosłe kobiety szukające schronienia z powodu przemocy w rodzinie i dzieci pozostające pod ich opieką.
  2. Przyjęcie następuje bez skierowania, na podstawie zgłoszenia doznawanej przemocy przez osobę zainteresowaną lub pracowników służb pośredniczących w przyjęciu.
  3. Po przyjęciu osoby doświadczającej przemocy do Ośrodka pracownik socjalny lub opiekun pedagogiczny:
    1. zapewnia klientce i jej dzieciom miejsce w pokoju;
    2. zakłada podstawową dokumentację;

05. Regulamin Ośrodka

Regulamin Ośrodka „DOM”, przy ul. Walecznych 59 w Warszawie

1. Okres pobytu ustala Dyrektor Ośrodka biorąc pod uwagę aktualną sytuację Mieszkanki.
2. Mieszkanki Ośrodka w trakcie przyjęcia do placówki mają obowiązek udostępnienia dokumentów, potwierdzających własną tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem) i pisemnego potwierdzenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do organizowania i udzielania pomocy przez placówkę.

03. Warunki przyjęcia do Ośrodka

Placówka przyjmuje nieodpłatnie i bez skierowania kobiety doznające przemocy w rodzinie oraz dzieci będące pod ich opieką. Z oferowanych form pomocy w trybie stacjonarnym (tj. schronienia, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, lekarskiej) mogą korzystać kobiety pełnoletnie oraz dzieci pozostające pod ich opieką. Oferta skierowana jest do osób pozbawionych możliwości przebywania w swoim miejscu zamieszkania z powodu narażenia na przemoc fizyczną, psychiczną, nadużycia seksualnie lub innego rodzaju zagrożenia ich życia lub zdrowia.

Strony