Ośrodek "Dom"

05. Regulamin Ośrodka

Regulamin Ośrodka „DOM”, przy ul. Walecznych 59 w Warszawie

1. Okres pobytu ustala Dyrektor Ośrodka biorąc pod uwagę aktualną sytuację Mieszkanki.
2. Mieszkanki Ośrodka w trakcie przyjęcia do placówki mają obowiązek udostępnienia dokumentów, potwierdzających własną tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem) i pisemnego potwierdzenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do organizowania i udzielania pomocy przez placówkę.

03. Warunki przyjęcia do Ośrodka

Placówka przyjmuje nieodpłatnie i bez skierowania kobiety doznające przemocy w rodzinie oraz dzieci będące pod ich opieką. Z oferowanych form pomocy w trybie stacjonarnym (tj. schronienia, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, lekarskiej) mogą korzystać kobiety pełnoletnie oraz dzieci pozostające pod ich opieką. Oferta skierowana jest do osób pozbawionych możliwości przebywania w swoim miejscu zamieszkania z powodu narażenia na przemoc fizyczną, psychiczną, nadużycia seksualnie lub innego rodzaju zagrożenia ich życia lub zdrowia.

01. Ogólne informacje o działalności ośrodka

Ośrodek dla ofiar przemocy w rodzinie "Dom" (w skrócie: Ośrodek "Dom") jest przede wszystkim stacjonarną (całodobową) placówkę dla kobiet i dzieci, doznających i zagrożonych przemocą domową. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej.
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” funkcjonuje na terenie m. st. Warszawy od 1999 r. i świadczy kompleksową pomoc dla ofiar przemocy domowej. W Ośrodku "DOM" jest 15 miejsc dla kobiet z dziećmi.

Strony