Ośrodek "Dom"

04. Zasady i wartości jakimi kieruje się Ośrodek "Dom"

1. Zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dla osób korzystających z pomocy placówki.
2. Zapewnienie anonimowości i poufności osobom, korzystającym z pomocy Ośrodka z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem.
3. Zapewnienie swoim klientom prawa do rzetelnej informacji w zakresie pomocy oraz zgłaszania przez nich uwag lub skarg, dotyczących jakości otrzymywanej pomocy;
4. Kompetencje (profesjonalizm) i etyka osób zatrudnionych w Ośrodku.
5. Bezinteresowność i bezpłatność udzielanych usług.

07. Kontrakt z uczestnikiem programu interwencyjno-terapeutycznego

Kontrakt dotyczący uczestnictwa w programie interwencyjno – terapeutycznym dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zawarty między Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”,
który reprezentuje pracownik socjalny placówki ………………………………………
a podejmującą współpracę Panią………………………………………

06. Procedury postępowania w Ośrodku "Dom"

Procedura przyjmowania do Ośrodka osób dorosłych

  1. Placówka przyjmuje dorosłe kobiety szukające schronienia z powodu przemocy w rodzinie i dzieci pozostające pod ich opieką.
  2. Przyjęcie następuje bez skierowania, na podstawie zgłoszenia doznawanej przemocy przez osobę zainteresowaną lub pracowników służb pośredniczących w przyjęciu.
  3. Po przyjęciu osoby doświadczającej przemocy do Ośrodka pracownik socjalny lub opiekun pedagogiczny:
    1. zapewnia klientce i jej dzieciom miejsce w pokoju;
    2. zakłada podstawową dokumentację;

Strony