Ośrodek "Dom"

04. Zasady i wartości jakimi kieruje się Ośrodek "Dom"

1. Zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dla osób korzystających z pomocy placówki.
2. Zapewnienie anonimowości i poufności osobom, korzystającym z pomocy Ośrodka z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem.
3. Zapewnienie swoim klientom prawa do rzetelnej informacji w zakresie pomocy oraz zgłaszania przez nich uwag lub skarg, dotyczących jakości otrzymywanej pomocy;
4. Kompetencje (profesjonalizm) i etyka osób zatrudnionych w Ośrodku.
5. Bezinteresowność i bezpłatność udzielanych usług.

07. Kontrakt z uczestnikiem programu interwencyjno-terapeutycznego

Kontrakt dotyczący uczestnictwa w programie interwencyjno – terapeutycznym dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zawarty między Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”,
który reprezentuje pracownik socjalny placówki ………………………………………
a podejmującą współpracę Panią………………………………………

Strony