Pogotowie Interwencji Społecznej (skr. PIS)

Pogotowie Interwencji Społecznej (skrótowa nazwa: PIS) - placówka ambulatoryjna specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, działająca od 1993 r.
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=205648

Pogotowie Interwencji Społecznej (w skrócie PIS) jest placówką specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz wszystkich tych, którzy znaleźli się w kryzysie, wywołanym utratą bezpiecznego schronienia.

Placówka działa na terenie Warszawy od 1993 r. Przez wiele lat funkcjonowała, przy ul. Poznańskiej 13 lok. 5, a od 3 stycznia br. 2011 została przeniesiona na ul. Nowogrodzką 7 do lokalu nr 14. Jest prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej (wcześniejsza nazwa Organizacji - Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym).

Głównym działań Pogotowia Interwencji Społecznej jest:

1. Udzielenie skutecznej i fachowej pomocy interwencyjnej i długofalowej osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.
2. Przywrócenie osób wykluczonych społecznie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zakres działań podejmowanych w Pogotowiu Interwencji Społecznej:

Po zgromadzeniu i rozpoznaniu danych dot. osoby i sytuacji potrzebującego (wg opracowanej ”karty usług PIS”), zainteresowany otrzymuje właściwą pomoc socjalną i prawną, a w wielu przypadkach także wsparcie psychopedagogiczne.

Pomoc socjalna pozwala na m.in. na:

- kwaterowanie potrzebujących w schronisku, noclegowni lub innym miejscu zapewniającym im „dach nad głową”;
- wydawanie art. spożywczych , odzieży, bielizny osobistej, obuwia, środków higienicznych;
- prowadzenie poradnictwa, jak również świadczenie szerokiej informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy na terenie Warszawy i nie tylko;
- uregulowanie sytuacji mieszkaniowej, w tym: wystąpienie o przydział lokalu socjalnego albo komunalnego, odwołanie od wyroku o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego, przywrócenie zameldowania;
- nawiązanie zerwanych więzi rodzinnych i odbudowie pozytywnych relacji;
- pośredniczenie w pozyskiwaniu przez potrzebujących mebli, sprzętu RTV i AGD;
- organizowanie okolicznościowych spotkań świątecznych wraz z wydawaniem paczek żywnościowych i higienicznych;
- bezpłatne wyrabianie zdjęć dowodowych wraz z ukierunkowaniem na sprawne wyrobienie dokumentów;
- udostępnianie telefonu i kserokopiarki dla załatwiania ważnych spraw osobistych;
- pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

Pomoc prawna - świadczona jest w kilku formach: poradnictwo, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie odwołań, opiniowanie próśb i wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń.
Dodatkowo w sprawach podopiecznych podejmowane są bezpośrednie interwencje m.in. w urzędach.

Pogotowie Interwencji Społecznej pełni funkcje punktu porad obywatelskich.

Pogotowie Interwencji Społecznej stara się, aby podejmowane działania koncentrowały się na długofalowej pracy z podopiecznym, zmierzającej do pełnego usamodzielnienia osoby a nie tylko na doraźnym ratownictwie.

Działalność ratowniczo-usługowa obejmuje rocznie ok. 7.500 osób. Dziennie przyjmujemy ok. 30 interesantów.

Pogotowie prowadzi odpowiedni rejestr i dokumentację, zarówno podopiecznych, jak i z przebiegu procesu ich readaptacji społecznej. Dokumentacja tego rodzaju jest niezbędna do opracowywania sprawozdań i oceny postępowania terapeutycznego, wprowadzania niezbędnych korekt oraz rejestrowania nowych doświadczeń w niesieniu pomocy.

Przy realizacji programu Pogotowie Interwencji Społecznejv współpracuje z kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, schroniskami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuratorami, policją oraz innymi podmiotami ustawowo bądź statutowo zobowiązanymi do niesienia pomocy.

Pracownicy PIS-u uczestniczą w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności przy Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

W realizacji programu PIS biorą udział:
- pracownik socjalny, posiadający wyższe wykształcenie specjalistyczne i doświadczenia zawodowe w zakresie pracy socjalnej;
- kierownik programu, jednocześnie Prezes Stowarzyszenia;
- prawnik,
- wolontariusze w zakresie działań merytorycznych i prac pomocowych - ok. 3 osób w pracy ciągłej.

Pogotowie Interwencji Społecznej jest jedną z niewielu placówek pomocowych o takim profilu, świadczącą nie tylko pomoc doraźną, ale przede wszystkim koncentrującą się na działaniach zmierzających do przywrócenia osobie zdolności do aktywnego i samodzielnego życia w społeczeństwie.
Projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawa

„Działania socjalno – pomocowe polegające na prowadzeniu punktu poradnictwa oraz streetworkingu dla osób bezdomnych przez Pogotowie Interwencji Społecznej”.Projekt współfinansowany ze środków województwa mazowieckiego

„Lepszy czas”- przeciwdziałanie ubóstwu w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym.Projekt współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego

Prowadzenie Pogotowia Interwencji Społecznej.


Kategorie: