O nas

Nazwa Organizacji:
STOWARZYSZENIE POMOCY I INTERWENCJI SPOŁECZNEJ

Siedziba Stowarzyszenia:
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 7, lok. 14; tel./fax: (22) 622 96 33

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 25.06.2002 r.

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000119136

Nr Regon: 010243025

Data przyznania Statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP): 19.08.2010 r.

Informacja dot. działalności gospodarczej:

Stowarzyszenie nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców (nie prowadzi i nie prowadziło działalności gospodarczej). Podejmowane przez Stowarzyszenie działania mają charakter non-profit.
Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej (w skrócie: SPiIS) jest organizacją pozarządową typu non - profit, działającą od 1991 r. na terenie m.st. Warszawy.
Pomagamy osobom, żyjącym w trudnych sytuacjach, nierzadko zagrażających ich egzystencji , zdrowiu i życiu, często znajdującym się w stanie fizycznej i psychicznej „zapaści” czy poważnego kryzysu. Wśród nich są kobiety i dzieci, uciekające przed przemocą w rodzinie, samotne matki z dziećmi i kobiety w ciąży osoby, osoby bezdomne, ubogie, chore, bezradne i niesamodzielne życiowo, osoby opuszczające zakłady karne, osoby pozbawione opieki ze strony najbliższych i należnego wsparcia ze strony instytucji ustawowo lub statutowo zobowiązanych do pomagania.

Obecnie prowadzimy w Warszawie trzy placówki pomocowe:

1. Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM", który zapewnia kompleksową pomoc specjalistów (m.in. pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, prawników)
2. Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "ETEZJA", w którym oprócz czasowego zamieszkiwania (do 12 m-cy) i pomocy specjalistów prowadzona jest aktywizacja społeczno- zawodowa tych osób.
3. Pogotowie Interwencji Społecznej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w którym prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo socjalne, prawne i psychopedagogiczne.

Nasze placówki funkcjonują dzięki pozyskiwanym dotacjom, m.in. z Miasta st. Warszawy, od Wojewody Mazowieckiego oraz innych podmiotów a także dzięki prywatnym sponsorom i firmom sponsorującym.

Projekt współfinansowany ze środków m. St. Warszawa


1. „Prowadzenie całodobowego Ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie „DOM - zapewnienie schronienia i kompleksowej, specjalistycznej pomocy stacjonarnej oraz ambulatoryjnej dla osób doznających przemocy w rodzinie”.
2. „Organizacja schronienia i całodobowego wsparcia dla Kobiet z małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A – 9D” .
3. „Działania socjalno – pomocowe polegające na prowadzeniu punktu poradnictwa oraz streetworkingu dla osób bezdomnych przez Pogotowie Interwencji Społecznej”.
4. Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy. „Nowatorskie aplikacje działań mentoringowych, tutoringowych i  coachingowych zwiększające  efektywności działań Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w pracy ze środowiskiem rodzinnym doświadczającym przemocy”.
5. „Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga-Południe”.

Projekty współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego


1. Przystanki życia dla kobiet i matek z dziećmi - Ośrodek „DOM” i Ośrodek „Etezja” – w drodze od bezdomności do zaradności i samodzielności życiowej”.
2. Prowadzenie Pogotowia Interwencji Społecznej.


Projekt współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego


1. „Lepszy czas”- przeciwdziałanie ubóstwu w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym.