Projekt szkoleniowy dla profesjonalistów z Dzielnicy Praga Południe

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Praga Południe Miasta St. Warszawa w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie  powierzył Stowarzyszeniu Pomocy i Interwencji Społecznej realizacje projektu szkoleniowego : 
„Działania diagnostyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga-Południe”.
 Projekt nasz zakłada:
I.  Przeprowadzenie warsztatów szkolenia grupowego BEZPŁATNEGO dla uczestników w łącznej liczbie 48 godzin podzielonych na 3  zjazdy doradczo-szkoleniowe dwudniowe : 1 zjazd 27-28 kwietnia, 2 zjazd 1-2 czerwca , 3 zjazd 16-17 czerwca)
Przygotowany program warsztatów umożliwi słuchaczom zapoznanie się z  aplikacjami wybranych metod i technik w organizacji wsparcia i pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą w rodzinie  i/lub już jej doświadczającymi
Główne zagadnienia poruszane w  trakcie warsztatów:  
Program warsztatów:
1.     Definiowanie zasad, form i istoty wsparcia specjalistycznego  środowisk dotkniętych
problemem przemocy i uzależnienia.
2.     Wprowadzenie do działań z obszaru coachingu i coachingu rodzicielskiego–koncepcja,
zasady, etyka.
3.     Wprowadzenie do metod terapii psychopedagogicznej korelujących z coachingiem
rodzicielskim.
4.     Wsparcie klasyczne a coachingowe w tym również coachingu rodzicielskiego – różnice i
podobieństwa.
5.     Warsztat pracy i metodyka działań  coachingu rodzicielskiego  adekwatnych do
środowisk dotkniętych przemocą i uzależnieniem.
6.     Metodyka działań wspierających z terapii psychopedagogicznej.
7.     Podsumowanie warsztatów.

        Łączna ilość godzin 48 
 II.  Poznawane wybranych metod i techniki działania w ramach szkoleń grupowych będzie doskonalone z każdym uczestnikiem w ramach warsztatów  indywidualnych (po 2 godziny na każdego uczestnika) w terminie i miejscu dogodnym dla uczestnika.
Wszystkie  spotkania będą odbywały się w godzinach 9.00 -15.30.
Miejsce realizacji spotkań : Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Warszawa, ul. Paca 39
Jeśli byliby Państwo  zainteresowani uczestnictwem to proszimy o pilny kontakt.
Koordynator szkolenia : Wioletta Karpiesiuk tel. 601231768
Trener: Małgorzata Apolinarska tel. 501261446
Specjalista ds. rekrutacji : wsparciespecjalistyczne@gmail.com

Kategorie: