Władze Stowarzyszenia / Zarząd

Ewa Małgorzata Jagodzińska – Prezeska Honorowa

Wieloletnia Prezeska Zarządu Stowarzyszenia w latach 1991-2014; inicjatorka powołania i uruchomienia trzech pierwszych placówek, prowadzonych do dzisiaj przez Stowarzyszenie; absolwentka Wydziału Pedagogiki UW oraz Podyplomowego Studium Zarządzania i Kierowania Organizacjami Pozarządowymi. Zdobyła 30 letnie doświadczenie w organizacjach pozarządowych, takich jak, np. Stowarzyszenie Brata Alberta, Polskie Stowarzyszenie Penitencjarne, Stowarzyszenie „Patronat”, współzałożycielka wielu placówek stacjonarnych dla osób bezdomnych, były zawodowy kurator-specjalista, przez wiele lat kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej, kurator okręgowy. Obecnie na emeryturze.

Agnieszka Lipska- Onyszkiewicz - Członek Zarządu

Związana ze Stowarzyszeniem od 2005 r.; przez kilka ostatnich lat była Wiceprezesem Stowarzyszenia. Jest specjalistką pracy socjalnej w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” i pełni funkcję Zastępcy Dyrektora. Przez wiele lat pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz jako specjalista pracy socjalnej. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii UW, Studium Socjoterapii w Poradni „OPTA”, Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (IPZiT PTP) i tamże Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wiele szkoleń specjalistycznych dot. pomagania ofiarom przemocy w rodzinie. Jest certyfikowaną specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy (certyfikat wydany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP).

Urszula Mroczek – Członek Zarządu

Od wielu lat związana ze Stowarzyszeniem, w którym pracowała jako specjalista pracy socjalnej w Ośrodku „DOM” i była Zastępcą Dyrektora placówki. W Zarządzie Stowarzyszenia pełniła funkcję Wiceprezesa. Jest absolwentką politologii w zakresie pracy socjalnej ukończonej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, absolwentką pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej; ukończyła Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, ukończyła specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz posiada certyfikat specjalisty ds. pomocy ofiarom przemocy. Posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w dzielnicy Białołęka. Od 4 lat jest Kierowniczką Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja".

Monika Wojteczek - Członek Zarządu

Absolwentka psychologii w SWPS, studiów podyplomowych z zakresu coachingu w „PEDAGOGIUM”, od 6 lat współpracuje z placówkami pomocowymi (Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”, Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja"). Współpracowała także z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomiankach. Jest kuratorem Społeczny VI ZKSS. W Ośrodku Wsparcia " Etezja" pełniła funkcje opiekuna pedagogicznego - współpracując przy koordynacji projektu współfinansowanego ze środków EFS "Chcę być niezależna " oraz psychologa i trenera budżetowego, obecnie pełni funkcje pracownika organizacyjno-biurowego. W 2013r. uczestniczyła w wizycie studyjnej w Sztokholmie służącej: wymianie informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w instytucji zajmującej się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: zapoznaniu się z rodzajami wsparcia oferowanego przez Jobbtorg Stockholm w celu zaadoptowania modelu szwedzkiego w jednostkach warszawskich. Posiada i zdobywa wiedzę w zakresie: rozwoju kompetencji finansowych i zarządczych III sektora, podstaw księgowości w organizacji społecznej, działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych.

Kamila Suchenek-Maksiak – Członek Zarządu

Przez kilka ostatnich lat była Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna ze specjalizacją pedagogiki opiekuńczo–socjalnej, animacja społeczno – kulturowa oraz praca socjalna. Obecnie realizuje kurs specjalizacyjny z organizacji pomocy społecznej. Współpracuje z Pogotowiem Interwencji Społecznej jako koordynator projektów, a w Ośrodku „Etezja” jako pracownik organizacyjno-biurowy. Posiada i zdobywa wiedzę w zakresie: marketingu i promocji, mediacji i negocjacji, rozwoju kompetencji finansowych i zarządczych III sektora, fundraisingu, podstaw księgowości w organizacji społecznej, działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych. Ukończyła szereg szkoleń dotyczących pracy z rodziną dysfunkcyjną oraz posiada kwalifikacje edukatora finansowego i wychowawcy kolonijnego

Magdalena Kępka-Panek – Członek Zarządu

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Wydziału Pedagogicznego UW oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku psychologia (specjalność : psychologia kliniczna). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzin wykluczonych społecznie, dotkniętych przemocą lub zmagających się z innymi trudnościami życiowymi. Ponadto jest nauczycielem wychowania przedszkolnego w jednym z warszawskich przedszkoli, gdzie pełni też funkcję Zastępcy Dyrektora. Kształci się i zdobywa doświadczenie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, integracji sensorycznej, zarządzania oświatą, organizacjami pozarządowymi i interwencji kryzysowej. Ze Stowarzyszeniem związana od 2012 roku; obecnie pracuje jako opiekun pedagogiczny w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”. W 2016 r. koordynowała projekt „Piaskownica Radości” finansowanym przez Kulczyk Foundation, którego celem była budowa placu zabaw dla dzieci przy Ośrodku „DOM”.

Jan Latkowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Prawnik (Uniwersytet Warszawski, 1980) specjalizujący się w zakresie ekonomii społecznej
(studia podyplomowe z zakresu Zarządzania gospodarką społeczną o specjalności ekonomia społeczna Uniwersytet Warszawski 2012-2013).
Od roku 1994 członek Zarządu Fundacji Praesterno, odpowiedzialny bądź współodpowiedzialny za wdrożenie i rozliczenie z donatorami kilkuset projektów społecznych Fundacji. Od roku 2008 wskazany przez Zarząd Fundacji jako osoba odpowiedzialna za wykonanie w Fundacji obowiązków w zakresie rachunkowości.
Od roku 2008 Członek Komisji Rewizyjnej Federacji Inicjatyw Oświatowych.
W latach 2012-2013 uczestnik projektu „Akademia zarządzania finansami ngo” współorganizowanego przez Fundację dla Polski i Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich. Certyfikat z 28.06.2013.

Bartosz Gałkowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Ukończył w Polsce i za granicą liczne szkoły w zakresie zarządzania księgowością; ekonomii i biznesu.
09/2009-06/2010 Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
Certificate in Business Accounting.
06/1995-02/2004 Copenhagen Business School, Department of Cross-cultural Communication and Management, Copenhagen, Denmark
Master of Science in International Business Administration.
09/1999-06/2000 Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland
Completed courses on Masters-level during one-year student exchange programme.
08/1992-06/1995 Elsinore Commercial College, Elsinore, Denmark
High school diploma.

Doświadczenie zawodowe:
Od 06/2008 zatrudniony jako Senior Accountantant (Financial Control) w Firmie Microsoft, gdzie odpowiada za nadzór i kontrolę księgową w Danii, Islandii, Irlandii i w Indiach.