Nasza misja/wizja

Naszą misją jest

  • ochrona praw i godności osób pokrzywdzonych przez różne okoliczności życiowe;
  • pomaganie osobom, doświadczających sytuacji kryzysowych w powrocie do zdrowia i normalnego, bezpiecznego życia w społeczeństwie;
  • zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Założyciele Stowarzyszenia i kontynuatorzy idei pomagania potrzebującym, w nowej formule organizacji pn. Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, misję Organizacji oparli na następujących założeniach i wartościach, stanowiących etos naszej działalności:
1. Nikt nie może być zmuszany okolicznościami życiowymi do trwania w bezdomności czy przemocy domowej!
Liczy się wolność i szacunek człowieka!
2. Osobom i rodzinom z problemem bezdomności i przemocy zapewnione muszą być warunki godnego życia z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb, co wiąże się z koniecznością tworzenia i funkcjonowania placówek i udzielania różnych form pomocy!
Liczy się godność człowieka i troska o jego dobre życie!
3. Osoby zdolne do aktywności zawodowej, zdrowi fizycznie i psychicznie powinni przy wsparciu innych osób uczestniczyć w przełamywaniu swoich trudności życiowych i dążyć do wydobycia się z bezdomności, przemocy domowej i innych sytuacji kryzysowych. Osób niezdolnych do samodzielności życiowej na skutek wieku, przewlekłej choroby, kalectwa – otoczyć należy opieką!
liczy się wiara w człowieka oraz bezinteresowna mu pomoc!
4. Konieczne jest minimalizowanie zagrożenia bezdomnością, m. in. poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i innych sytuacji kryzysowych, prowadzacych m.in. do samotnego macierzyństwa/ rodzicielstwa!
Liczy się bezpieczeństwo i poszanowanie prawa!

Nasza wizja to:

  • Ocalenie jak największej liczby osób, dotkniętych destrukcyjnymi skutkami, związanymi z przemocą w rodzinie, samotnym macierzyństwem i bezdomnością (utrata zdrowia, życia, przestępczość małoletnich, nałogi, bezradność życiowa, zależność od innych, zaburzenia psychiczne ) oraz pomoc im w wyzwalaniu się z zagrożeń;
  • życie w Państwie, które autentycznie broni sprawiedliwości społecznej w taki sposób , aby tysiące osób w Polsce i w polskich rodzinach nie musiały więcej bać się o każdy następny dzień swojego życia.

Stowarzyszenie w związku z powyższym realizuje następujące najważniejsze cele:

1. pomoc ludziom w wyzwalaniu się z przemocy domowej, wychodzeniu z bezdomności, bierności i niesamodzielności życiowej;
2. przeciwdziałanie zagrożeniom marginalizacji osób, będących w sytuacjach kryzysowych;
3. rozwijanie i upowszechnianie systemu kompleksowej i efektywnej pomocy osobom ofiarom przemocy w rodzinie, samotnym matkom i osobom bezdomnym oraz znajdującym się w innych trudnych sytuacjach życiowych, w tym osobom opuszczającym zakłady karne.