03. Warunki przyjęcia do Ośrodka

Placówka przyjmuje nieodpłatnie i bez skierowania kobiety doznające przemocy w rodzinie oraz dzieci będące pod ich opieką. Z oferowanych form pomocy w trybie stacjonarnym (tj. schronienia, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, lekarskiej) mogą korzystać kobiety pełnoletnie oraz dzieci pozostające pod ich opieką. Oferta skierowana jest do osób pozbawionych możliwości przebywania w swoim miejscu zamieszkania z powodu narażenia na przemoc fizyczną, psychiczną, nadużycia seksualnie lub innego rodzaju zagrożenia ich życia lub zdrowia.
Osoby potrzebujące wsparcia i specjalistycznej pomocy w zakresie wyzwalania się z przemocy domowej mogą zgłaszać się osobiście lub za pośrednictwem takich instytucji, jak: policja, sądy, ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe, służba zdrowia lub organizacje pozarządowe.
Po wstępnym wywiadzie i diagnozie sytuacji życiowej, osobom zakwalifikowanym do przyjęcia, zapewniamy schronienie przez okres do 8 tygodni.
W ciągu pierwszych 2 tygodni tzw. pobytu interwencyjnego w placówce podopieczna wraz z prowadzącym pracownikiem socjalnym opracowuje plan działań zmierzających do pokonania kryzysowej sytuacji. Okres ten służy także zweryfikowaniu sytuacji podopiecznej poprzez kontakt pracowników Ośrodka z odpowiednimi instytucjami i służbami w miejscu poprzedniego pobytu. Ośrodek zapewnia swoim podopiecznym pomoc w zorganizowaniu działań interwencyjnych w miejscu ich zamieszkania we współpracy z policją i ośrodkami pomocy społecznej oraz chroni ofiary przemocy przed niepożądanymi kontaktami ze sprawcą.
Podopieczni zobowiązują się do przestrzegania regulaminu i opuszczenia Ośrodka w ustalonym terminie.

Kategorie: