05. Regulamin Ośrodka

Regulamin Ośrodka „DOM”, przy ul. Walecznych 59 w Warszawie

1. Okres pobytu ustala Dyrektor Ośrodka biorąc pod uwagę aktualną sytuację Mieszkanki.
2. Mieszkanki Ośrodka w trakcie przyjęcia do placówki mają obowiązek udostępnienia dokumentów, potwierdzających własną tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem) i pisemnego potwierdzenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do organizowania i udzielania pomocy przez placówkę.
3. Mieszkanka ma obowiązek zapoznania się z obowiązującymi w placówce procedurami, które są udostępnione na tablicach ogłoszeń w terminie 2 dni od daty przyjęcia.
4. Podopieczni Ośrodka przyjmują do wiadomości, że informacje dotyczące ich sytuacji życiowej znane będą członkom zespołu Ośrodka „DOM” i mogą być przedmiotem omawiania na forum zebrania zespołu.
5. Mieszkanki Ośrodka mają obowiązek podejmowania aktywnych starań o poprawę własnej sytuacji, w związku z którą zgłosili się do placówki tak, aby zapewnić sobie bezpieczne miejsce pobytu po opuszczeniu Ośrodka.
6. Mieszkańcy Ośrodka „DOM” mają obowiązek wykonywania wszelkich poleceń kierownictwa i personelu, mających na względzie dbałość o bezpieczeństwo i zachowanie porządku na terenie placówki.
7. Mieszkanki Ośrodka „DOM” mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach terapeutycznych (indywidualnych i grupowych) zleconych przez pracowników merytorycznych placówki: dyrektora, pracowników socjalnych, psychologów, terapeutów, lekarzy.
Każdorazowa obecność na zajęciach zostaje potwierdzona podopisem prowadzącego na tzw. kontrolkach, które otrzymują mieszkanki po przyjęciu do Ośrodka i mają obowiązek je prowadzić.
8. Mieszkanki zapewniają sobie utrzymanie na czas pobytu w placówce.
9. Na terenie placówki zabrania się:
(a) wizyt sprawców przemocy i innych osób - bez zgody personelu;
(b) stosowania siły fizycznej i przemocy w rozwiązaniu konfliktów; w tym bicia dzieci!
(c) używania słów uznawanych za wulgarne;
(d) zakłócania ciszy i wypoczynku innych osób;
(e) kradzieży;
(f) pozostawiania dzieci bez opieki.
10. Podopieczni Ośrodka mają obowiązek powrócić na jego teren do godziny 20.00, poza przypadkami ustalonymi z personelem, np. w związku z korzystaniem z terapii poza Ośrodkiem lub pracą zawodową. Każdorazowe wyjście lub wyjazd poza teren Ośrodka, związane z przebywaniem w godzinach nocnych poza placówką musi być uzgodnione z indywidualnym opiekunem, prowadzącym sprawy podopiecznej (najczęściej z pracownikiem socjalnym)
11. W przypadku przebywania poza Ośrodkiem, podopieczni mają obowiązek poinformowania o miejscu pobytu i możliwości kontaktu.
12. Osoba przebywająca w placówce ma obowiązek wskazania osób, które będą mogły sprawować opiekę nad dziećmi na czas np. pobytu w szpitalu, czy też chwilowej niemożności sprawowania opieki nad dziećmi z powodu innych przyczyn.
13. Osoby korzystające z Ośrodka mogą przyjmować wizyty z zewnątrz po uprzednim uzgodnieniu z personelem.
14. Na terenie Ośrodka obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia i urządzeń elektrycznych – poza wyznaczonymi do tego miejscami.
15. Na terenie placówki obowiązuje zakaz przebywania pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz zakaz używania alkoholu w każdej postaci, a także innych środków zmieniających świadomość i leków, poza lekami zaleconymi przez lekarza, o przyjmowaniu których powinien być poinformowany personel Ośrodka. Ze względów bezpieczeństwa przyjmowane przez podopieczne leki mają być deponowane w pomieszczeniu biurowym personelu, który każdorazowo wydaje środki na życzenie podopiecznej.
16. Podopieczni mają obowiązek poddać się badaniu alkomatem na żądanie personelu. Odmowa takiego badania spowoduje wezwanie policji.
17. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.30, w czasie której podopieczni przebywają w swoich sypialniach.
18. Mieszkanka ma obowiązek dbania o sprzęt jej powierzony, a z niektórych przedmiotów rozliczenia się w momencie opuszczenia placówki.
19. Mieszkanka ma obowiązek udostępnienia do kontroli personelowi placówki swoich rzeczy osobistych w przypadku podejrzenia o kradzież lub posiadanie alkoholu, narkotyków lub innych środków zmieniających świadomość, w tym również leków, które zostały wniesione na teren Ośrodka bez zgody personelu.
20. Mieszkanka ma obowiązek dbania o utrzymanie czystości w placówce.
21. Zabrania się informowania kogokolwiek o osobach przebywających na terenie placówki lub korzystających z jej pomocy, a w szczególności o ich danych personalnych i numerach telefonów.
22. Podopieczna ma obowiązek odebrania rzeczy pozostawionych w placówce po skończonym pobycie w terminie do dwóch tygodni w przeciwnym razie rzeczy zostaną usunięte.
23. W przypadku zniszczenia lub zagubienia powierzonego wyposażenia Mieszkanka zobowiązana jest do pokrycia strat.
24. W pierwszych dniach pobytu w Ośrodku Mieszkanka jest zobowiązana wpłacić kaucję w wysokości 20 zł.
25. Kaucja nie będzie zwracana w przypadku zniszczenia sprzętu lub niedopełnienia przez Mieszkankę formalności koniecznych przy opuszczeniu Ośrodka.
26. Mieszkanka ponosi konsekwencje naruszenia zasad niniejszego regulaminu do rozwiązania umowy o pobycie w Ośrodku i konieczności opuszczenia placówki.

Prawa podopiecznych/mieszkańców, korzystających z pomocy Ośrodka „DOM” w trybie stacjonarnym

1. Podopieczne/mieszkanki/osoby korzystające z pomocy Ośrodka „DOM” mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie uzyskania bezpiecznego schronienia w placówce i otrzymania wsparcia socjalnego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, medycznego.
2. Podopieczne/mieszkanki/osoby korzystające z pomocy Ośrodka „DOM” mają prawo do otrzymania na okres pobytu w Ośrodku pościeli, ręczników, środków higieny osobistej, artykułów spożywczych – w miarę posiadania ich przez Ośrodek.
3. Podopieczne/mieszkanki/osoby korzystające z pomocy Ośrodka „DOM” mają prawo do otrzymania w koniecznych przypadkach pomocy rzeczowej, np. ubrań - w miarę posiadania przez Ośrodek na ten cel środków finansowych lub rzeczowych.
4. Podopieczne/mieszkanki/ osoby korzystające z pomocy Ośrodka „DOM” mają prawo do korzystania z urządzeń Ośrodka w wyznaczonych na ten cel godzinach i pomieszczeniach.
5. Podopieczne/mieszkanki/ osoby korzystające z pomocy Ośrodka „DOM” mają prawo do przebywania na terenie Ośrodka przez okres interwencyjny ustalony przy przyjęciu (nie dłuższy jednak niż 14 dni), który może zostać przedłużony przez Dyrektora placówki do 8 tygodni.
6. Podopieczne/mieszkanki/ osoby korzystające z pomocy Ośrodka „DOM” mają prawo do zgłaszania pracownikom placówki wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących realizacji programu pomocy i do informacji o innych możliwych miejscach i formach pomocy.
7. Podopieczne/mieszkanki/osoby korzystające z pomocy Ośrodka „DOM” mają prawo do odmowy wykonania zaleceń członków zespołu placówki lub udziału w jakiejś formie aktywności pod warunkiem omówienia z pracownikami powodów takiej decyzji i uzgodnienia innych rozwiązań.
8. Podopieczne/mieszkanki/ osoby korzystające z pomocy Ośrodka „DOM” mają prawo do wglądu w gromadzone i przetwarzane dane dotyczące własnej osoby w postaci prowadzonej przez placówkę dokumentacji.
9. Podopieczne/ osoby korzystające z pomocy Ośrodka „DOM” Ośrodka mają prawo do wybierania spośród mieszkanek swojej przedstawicielki, tzw. starościny, która będzie reprezentować „społeczność mieszkanek” przed kierownictwem Ośrodka i personelem.
10. Podopieczne/mieszkanki/ osoby korzystające z pomocy Ośrodka „DOM” mają prawo do zgłaszania zastrzeżeń personelowi Ośrodka, a w przypadku skarg także Dyrektorowi.
11. Każda podopieczna ma prawo do pisemnego wyrażania swoich skarg, wniosków i opinii w wywieszonej na tablicy informacyjnej KSIĄŻCE SKARG/ WNIOSKÓW/ OPINII, z którą zapoznaje się Dyrektor placówki.
12. Podopieczni mieszkańcy/osoby, korzystające z pomocy Ośrodka „DOM” mają prawo do otrzymania zaświadczenia o pobycie w Ośrodku i korzystaniu z pomocy specjalistów.
13. Podopieczne/ mieszkanki/ osoby, korzystające z pomocy Ośrodka „DOM” mają prawo do korzystania z dalszej pomocy specjalistów po zakończonym okresie korzystania ze schronienia.






Kategorie: