01. Ogólne informacje o działalności ośrodka

Ośrodek dla ofiar przemocy w rodzinie "Dom" (w skrócie: Ośrodek "Dom") jest przede wszystkim stacjonarną (całodobową) placówkę dla kobiet i dzieci, doznających i zagrożonych przemocą domową. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej.
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” funkcjonuje na terenie m. st. Warszawy od 1999 r. i świadczy kompleksową pomoc dla ofiar przemocy domowej. W Ośrodku "DOM" jest 15 miejsc dla kobiet z dziećmi.

Główne cele realizowanych w Ośrodku zadań:

 • Zapewnienie bezpośredniej ochrony przed przemocą (redukcja i likwidacja bezpośredniego zagrożenia życia i/lub zdrowia osób, doznających przemocy w rodzinie poprzez udzielenie im bezpiecznego schronienia i kompleksową pomoc nad odzyskaniem ich bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego).
 • Zwiększenie i ułatwienie dostępności a także zapewnienie pomocy psychospołecznej, medycznej, wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego, pedagogicznego dla osób, zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
 • Zmiana niszczącej sytuacji życiowej ofiar przemocy domowej w kierunku poprawy ich fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania (m.in. poprzez odzyskanie siły, zdrowia i zdolności do obrony swoich praw, zwiększenie kontroli i wpływu nad swoim życiem, wzmocnienie i usprawnienie umiejętności społecznych, m.in. do korzystania z pomocy innych, sprawowania właściwej opieki rodzicielskiej nad dziećmi, a także polepszenie sytuacji socjalno-bytowej, m.in. zdobycie pracy, znalezienie mieszkania).
 • Zwiększenie i pogłębienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie (w tym m.in. sytuacji ofiar przemocy i możliwości pomagania im), zwłaszcza w społecznościach lokalnych podopiecznych i środowiskach, zajmujących się niesieniem pomocy.

Pracownicy Ośrodka świadczą specjalistyczną pomoc obejmującą:

 • bezpieczne schronienie i doraźną pomoc materialną (w tym m.in. udostępnienie odzieży, artykułów spożywczych, środków higieniczno-czystościowych),
 • całodobowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,
 • pracę socjalną,
 • poradnictwo prawne,
 • indywidualne konsultacje i porady psychologów i pedagogów dla osób dorosłych i dzieci,
 • wsparcie medyczne (ze strony lekarza psychiatry),
 • grupę wsparcia dla kobiet nt. radzenia sobie z przemocą,
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla matek,
 • warsztaty umiejętności zaradczych i rozwoju osobistego;
 • zajęcia opiekuńcze dla dzieci;
 • zajęcia reedukacyjne dla dzieci,
 • aktywizację społeczno-zawodową.

Placówka zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę specjalistów – realizatorów programu pomocy (m.in. psychologów, pedagogów, prawników, lekarza psychiatrę).
Ośrodek korzysta też ze stałego wsparcia wolontariuszy i stażystów, głównie studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych, którzy prowadzą na terenie placówki wspierające prace biurowe i opiekuńcze nad matką i dzieckiem.
Realizowane przez placówkę działania przyczyniają się istotnie do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego podopiecznych (zmniejszenia napięcia i nastawień lękowych) poprawienia poczucia własnej wartości, zdobywania lepszych umiejętności do radzenia sobie z trudnościami (m. in. dotyczących korzystania z pomocy innych, wyrażania swoich potrzeb i praw, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi) oraz poprawy psychofizycznego i społecznego funkcjonowania.
Realizowany w placówce podstawowy program pomocy dla osób, doświadczających przemocy domowej jest wystandaryzowany i sprawdzony pod względem skuteczności oddziaływań. Dzięki pomocy Ośrodka wielu setkom osób udało się odzyskać znaczną stabilizację życiową i bezpieczeństwo oraz możliwość usamodzielnienia.
Dobrze zorganizowaną współpracę przy realizacji zadań pomocowych na rzecz ofiar przemocy placówka utrzymuje z Urzędem m. st. Warszawy; Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe (udostępnienie lokalu na prowadzoną działalność), Urzędem Dzielnicy Praga Południe, Urzędem Wojewody mazowieckiego, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.
Działalność placówki stanowi ważne ogniwo w systemie pomagania ofiarom przemocy domowej na terenie m.st. Warszawy. Dotychczasowa działalność Ośrodka jest dobrze oceniana przez władze samorządowe oraz współpracujące na rzecz przeciwdziałania przemocy – instytucje i organizacje, a przede wszystkim osoby bezpośrednio korzystające z pomocy.

Projekty wspófinansowane ze środków m. st. Warszawa w 2017r.


1. „Rodzina wolna od przemocy" - organizacja całodobowego wsparcia interwencyjnego ze schronieniem i kompleksowej pomocy w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym w Ośrodku DOM - placówce interwencyjno-terapeutycznej dla osób i rodzin, zagrożonych przemocą domową”.
2. „Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga Południu”.
3. „Odpowiedzialna rodzina”. Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi coachingu rodzicielskiego wzmacniające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego


1. „Odpowiedzialna rodzina”. Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi coachingu rodzicielskiego wzmacniające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą.


Kategorie: